Fundacja

Fundacja II Katedry Chorób Wewnętrznych została powołana w 1989 roku, z inicjatywy Profesora Andrzeja Szczeklika. W okresie transformacji ustrojowej Polski Prof. Andrzej Szczeklik, światowej sławy naukowiec oraz lekarz i działacz Solidarności poszukiwał możliwości rozwoju polskiej medycyny i prowadzenia badań medycznych, które dzięki ofiarności Darczyńców dałyby szansę dołączenia do grona wiodących ośrodków akademickich w Europie i poza jej granicami. Statutowym celem Fundacji było i jest gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla ochrony i promocji zdrowia. Jest to realizowane przez działania edukacyjne i naukowe. W roku 2005 Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Działalność Fundacji jest kontynuowana przez uczniów i wychowanków Profesora Andrzeja Szczeklika.

Dotychczas zgromadzone na koncie środki Fundacji są przeznaczone na organizację spotkań i sympozjów promujących działalność naukową i edukacyjną wśród młodych lekarzy oraz uzupełniają bieżące potrzeby w zakresie serwisowania aparatury diagnostycznej, wdrażania nowych procedur diagnostycznych i badań laboratoryjnych. Efekty tych działań, jako nowatorskie obserwacje medyczne przyczyniły się wielokrotnie do sukcesu naukowego pracowników II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika mierzonego liczbą publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz pozyskanymi projektami badawczymi, finansowanymi przez instytucje zewnętrzne i realizowanymi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wśród tematów ilustrujących ten rozdział działalności Fundacji należy wymienić badania podstawowe nad nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne i pionierskie odkrycie udziału lipidowych mediatorów zapalnych w astmie. Dzięki nim do kanonu medycyny weszły nowe metody rozpoznawania astmy z nadwrażliwością na aspirynę, testy diagnostyczne oraz procedury leczenia tej choroby. Dzięki działalności Fundacji zainicjowano również badania diagnostyczne w rzadkich chorobach z autoimmunoagresji. Właśnie w Krakowie przy ul. Skawińskiej 8 jest prowadzony polski rejestr chorych na autoimmunologiczne zapalenia naczyń, który został włączony do rejestru europejskiego. Diagnostyka tych chorób jest prowadzona przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie w laboratorium przy ul. Skawińskiej, którego wysoce kompetentni pracownicy w przeszłości szkolili się ze środków Fundacji.

Kontynuacja działalności Fundacji w całości zależnej od woli Darczyńców stanowi ważny pomost pomiędzy potrzebą wstępnych badań naukowych i rozwoju kompetencji pracowników ochrony zdrowia a planowanymi później wysokobudżetowymi projektami edukacyjnymi i naukowymi, oczekującymi na szansę finasowania z nakładów na naukę.

Działalność Fundacji podlega ścisłej kontroli Rady Naukowej reprezentowanej przez wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury. W Zarządzie Fundacji zasiada troje profesorów medycyny i redaktor trzech dzieł literackich Prof. Andrzeja Szczeklika: Katharsis, Kore i Nieśmiertelności. Zarząd i Rada pracują na rzecz Fundacji nieodpłatnie, sprawozdania Fundacji podlegają kontroli Ministra Zdrowia.

Pamiętajmy o słowach Profesora Andrzeja Szczeklika: medycyna zawsze zaczynała się od rozmowy z chorym, a lekarz jest przewodnikiem chorego w drodze powrotu do zdrowia.

 

Fundacja II Katery Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000218243

Wpłaty Darczyńców można dokonać na konto

Banku PKO S.A. nr 15 1240 4432 1111 0000 4732 4967

W imieniu Zarządu Fundacji

Prof. Marek Sanak

Prof. Stanisława Bazan-Socha

Skip to content