Badania Naukowe

Granty NCN:

 

l.p

Kierownik projektu

Temat

1.

prof. dr hab. med. Jacek Musiał

Rola zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (NETs) i kompleksu kinazy mTOR w etiopatogenezie zespół antyfosfolipidowego i zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał przeciwko proteinazie 3.

2.

prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek

Ocena profilu immunologicznego i molekularnego dolnych dróg oddechowych u chorych na astmę z nadwrażliwością na aspirynę – w poszukiwaniu biomarkerów choroby.

3.

prof. dr. hab. med. Lucyna Mastalerz

Hamowanie aktywacji płytek krwi jako cel terapeutyczny u chorych na AERD (choroba dróg oddechowych zaostrzona przez aspirynę.

4.

prof. dr. hab. med. Lucyna Mastalerz

Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmy.

5.

prof. dr hab. med. Marek Sanak

Zaburzona interakcja pomiędzy podjednostkami receptora NMDA a białkami rusztowania komórkowego podczas abstynencji kokainowej jako krytyczny punkt w regulacji zachowania poszukiwawczego i nawrotu do nałogu.

6.

dr hab. med. Jerzy Soja

Rola mięśni gładkich w przebudowie ściany oskrzeli w ciężkiej astmie.

7.

dr med. Bogdan Jakieła

Udział cytokin związanych z zapaleniem alergicznym oraz regulacji mikroRNA w zakażeniach rinowirusowych w astmie.

8.

dr med. Marcin Surmiak              

Patofizjologia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) – rola pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w transporcie RNA.

9.

dr med. Tomasz Stachura

Badanie własności nanomechanicznych ściany oskrzeli w remodelingu dróg oddechowych.

10.

dr med. Natalia Celejewska-Wójcik

Eikozanoidy w plwocinie indukowanej oraz kondensacie powietrza wydychanego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

11.

lek. med. Karolina Górka

Ocena przebudowy dróg oddechowych u chorych na zespół nakładania astma/przewleka obturacyjna choroba płuc na podstawie badań histopatologicznych wycinków z oskrzeli i ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej.

12.

lek. med. Sabina Lichołai

Rola regulacji epigenetycznej mediowanej przez cząsteczki mikroRNA w dysfunkcji śródbłonka.

13.

lek. med. Joanna Kosałka

Limfocyty B regulatorowe ( CD19+CD24+CD38+) w zaostrzeniach nefropatii u chorych na toczeń rumieniowaty układowy.

14.

lek. med. Agnieszka Wachsmann     

Ocena funkcji śródbłonka naczyniowego z uwzględnieniem roli komórek progenitorowych śródbłonka i syntezy leukotrienów u pacjentów z miażdżycą zarostowa tętnic kończyn dolnych po leczeniu wewnątrznaczyniowym.

15.

mgr Ilona Nowak-Kózka

Wpływ ciągłych terapii nerkozastępczych z zastosowaniem regionalnej antykoagulacji cytrynianowej u chorych z ciężką sepsą na stężenie leków najczęściej stosowanych w Oddziale Intensywnej Terapii.

Skip to content